Νομοθεσία

 

  • ΦΕΚ 51/14-3-2011 (τεύχος Α’), που αφορά στο υπ’ αρ. 19 Προεδρικό Διάταγμα, με θέμα: «Όροι και προϋποθέσεις για την επιλογή προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε θέσεις προϊσταμένων οργανικών μονάδων»

  • ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3839/2010 ΦΕΚ 51/29/3/2010 Σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων με αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια − Σύσταση Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις


  • Εγκύκλιος που αφορά χορήγηση διευκόλυνσης στους υπαλλήλους για την παρακολούθηση της σχολικής προόδου των τέκνων  τους  ΔΙΔΑΔ/Φ.53/1262/οικ.23684

  • Εγκύκλιος που αφορά χορήγηση διευκόλυνσης στους υπαλλήλους για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος  ΔΙΔΑΔ/Φ. 18.19/1555/οικ.21192

  • Εγκύκλιος που αφορά χορήγηση αδειών σύμφωνα με τον Υπαλληλικό Κώδικα και τον Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων  ΔΙΔΑΔ/Φ.51/590/οικ.14346